Yleiset sopimusehdot

1 Henkilötiedot ja niiden käyttö

Asiakkaan antamat henkilötiedot tallennetaan Heyoka Oy:n asiakasrekisteriin ja niitä käytetään Heyoka Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon, toiminnan ja palvelun kehittämiseen ja muihin tietosuojaselosteessa yksilöityihin käyttötarkoituksiin. Lue henkilötietojen käsittelystä tarkemmin erillisestä rekisteriselosteesta.

Jos asiakas on antanut suostumuksen, asiakastietoja voidaan käyttää kohdennettuun tiedottamiseen ja markkinointiin sähköpostitse ja tekstiviestillä tai mahdollisesti lähettää mainos- ja etuviestejä sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä. 

Asiakas voi milloin tahansa hyväksyä tai kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä Heyoka Oy:n sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä pyynnöllä. Sähköpostitse lähetetyt muutospyynnöt pyritään käsittelemään viikon kuluessa.

Asiakkaan nimi- tai yhteystietoja ei julkaista tapahtumien yhteydessä.

2 Heyoka Oy:n oikeudet ja vastuut

Heyoka Oy pyrkii tapahtumiin ilmoittautumisen aikana pitämään verkkosivustonsa keskeytyksettä auki ja asiakkaiden käytettävissä. Heyoka Oy ei kuitenkaan voi taata sanottua aukioloa eikä vastaa palvelun katkoksista eikä muista häiriöstä, jotka johtuvat Heyoka Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten yleisen tietoliikenteen häiriöistä, järjestelmän kaatumisesta taikka muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä. Heyoka Oy:llä on oikeus poistaa palvelu tai sen osa tilapäisesti käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon, laitteiston huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Heyoka Oy:llä on oikeus poistaa yksipuolisesti peruuttaa asiakkaan tapahtumiin tekemiä ilmoittautumisia tai poistaa asiakas käynnissä olevista tilaisuuksista, jos asiakas rikkoo tai kiertää palvelun yleisiä sopimusehtoja, käyttäytyy asiattomasti järjestetyissä tilaisuuksissa eikä noudata annettuja ohjeita huomautuksista huolimatta taikka jos asiakas toimii lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Heyoka Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia palveluun sekä oikeus yksipuolisesti muuttaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja verkkosivustonsa yleisiä sopimusehtoja päivittämällä. Asiakas hyväksyy nämä muutokset Heyoka Oy:n palveluita käyttäessään. Heyoka Oy ei vastaa palveluiden saatavuudesta, virheettömyydestä, soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä palvelun käyttämisestä tai käyttämisen estymisestä tai muistakaan seikoista, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

Heyoka Oy ei vastaa asiakkaalle palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Heyoka Oy ei vastaa myöskään mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet palveluiden käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palveluiden käyttöä.

Heyoka Oy huolehtii siitä, että tilaisuuksissa on laissa edellytetty määrä järjestyksenvalvojia huolehtimassa asiakkaiden turvallisuudesta.

3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kun asiakas käyttää Heyoka Oy:n palveluita tai osallistuu tapahtumiin, asiakkaan tulee sitä ennen lukea tapahtumien yleiset säännöt ja voimassa olevat sopimusehdot. Asiakkaan tulee täyttää vaadittu esitietolomake ja noudattaa tilaisuuksissa ilmaistuja ohjeita. Asiakkaan tulee kunnioittaa tilaisuuksien alkoholittomuutta. Myös huumausaineiden vaikutuksen alaisena osallistuminen on kielletty.

Ilmoittautuminen Heyoka Oy:n tilaisuuksiin on sitova. Poisjääminen tilaisuudesta tai asiakkaan poistaminen tilaisuudesta asiakkaan käyttäytyessä ehtojen vastaisesti ei poista maksuvelvollisuutta eikä oikeuta maksun palautukseen.

Asiakas sitoutuu käyttämään Heyoka Oy:n palveluita vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti lain tai hyvän tavan vastaisesta palveluiden käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Heyoka Oy:lle, muille asiakkaille ja kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa samoin myös henkilö- tai esinevahingoista, jotka ovat johtuneet asiakkaan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä järjestäjille huomaamastaan vahingosta.

Verkkopalvelun käyttö edellyttää tietokonetta ja toimivaa Internet-yhteyttä. Osa palvelun osioista saattaa vaatia määriteltyjä ohjelmistoja. Asiakas vastaa itse vaaditusta laitteistosta ja ohjelmistosta ja muista palvelun käytön vaatimista kustannuksista. Asiakas vastaa itse myös tietokone- ja tietoliikennelaitteistostaan sekä niiden käytöstä, kunnosta, virussuojauksesta,  tietoturvallisuudesta, varmuuskopioinnista, niiden soveltuvuudesta palveluiden käyttöön ja kaikista muista vastaavista seikoista. Asiakas vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta palvelun käytöstä.

4 Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Palvelu, tuotteet ja järjestettävät tapahtumat voidaan järjestää yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. Heyoka Oy voi olla yhteydessä kolmansiin osapuoliin, jotta asiakastietojesi (mm. asiakastilin tiedot tai tuotteiden, palveluiden ja tapahtumalippujen osto- ja myyntitiedot tms.) käyttäminen Heyoka Oy:n palvelussa olisi mahdollista. Tietojasi voidaan luovuttaa tarpeellisilta osin kolmansille osapuolille esimerkiksi tapahtuman valmistelua varten (mm. erikoisruokavaliot).

Muun muassa tapahtumalippujen hankinnassa Heyoka Oy toimii yhteistyössä Holvi-palvelun kanssa. Lisäksi Heyoka Oy:n tapahtumissa voidaan käyttää ulkopuolista catering-yritystä. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat vastaavat omista palveluistaan ja niihin mahdollisesti liittyvät vaateet tulee ohjata suoraan palveluntarjoajalle.

5 Linkit Heyoka Oy:n kotisivujen ulkopuolisille verkkosivustoille

Heyoka Oy:n verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Heyoka Oy ei vastaa miltään osin kolmansien osapuolten verkkosivustoista tai niiden sisällöstä taikka kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista, tuotteista ja tapahtumista vaan kolmannet osapuolet vastaavat niistä yksin.

Ulkopuolisten tahojen ylläpitämiin verkkosivustoihin ja niiden käyttöön sovelletaan kyseisten tahojen omia käyttö- ja sopimusehtoja.

6 Riidanratkaisu ja sovellettava laki

Näihin sopimusehtoihin ja sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehdoista ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Heyoka Oy:n ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet ensimmäisenä asteena Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Jos asiakas on luonnollinen henkilö, on asiakkaalla oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos asiakas on luonnollinen henkilö, on asiakkaalla myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

7 Immateriaalioikeudet

Heyoka Oy pidättää kaikki oikeudet palveluihin, tapahtumiin ja niiden sisältöön. Kaikki materiaali on Heyoka Oy:n yksinomaista omaisuutta. Palveluihin ja tapahtumiin liittyvää materiaalia suojaavat sekä tekijänoikeudet että muut immateriaalioikeudet.

Palvelut ja tapahtumakonseptit ovat tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan suojattuja eikä niitä saa käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen.

Asiakas saa selata sivustoa ja tulostaa tietoja ainoastaan yksityiseen henkilökohtaiseen käyttöön. Palveluihin ja tapahtumiin liittyvien tavaramerkkien, tuotemerkkien, yritystunnusten ja liiketunnusten käyttäminen on kiellettyä ellei Heyoka Oy:n anna siihen nimenomaista kirjallista suostumusta etukäteen.

Palveluiden ja tapahtumien asiakkaalla ei ole oikeutta osaksikaan kopioida, valokuvata, muutoin jäljentää, tallentaa, siirtää, lähettää edelleen, julkaista, jakaa, liittää toiseen materiaaliin tai ladata omille tai muillekaan tietokoneille tai laitteille mitään palveluihin tai tapahtumiin liittyvää materiaalia ilman Heyoka Oy:n nimenomaista kirjallista suostumusta, joka on annettu etukäteen.

Tämän sopimuskohdan vastainen menettely voi johtaa vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Heyoka Oy voi sulkea asiakkaan pääsyn palveluun, mikäli asiakas menettelee näiden sopimusehtojen vastaisesti.

8 Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä yleiset sopimusehdot tulevat voimaan 1.1.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakas hyväksyy ehdot ostaessaan Heyoka Oy:n palveluita, tuotteita tai lippuja Heyoka Oy:n järjestämiin tapahtumiin.