Rekisteriseloste (GDPR)

HEYOKA OY

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Heyoka Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.11.2019. Viimeisin muutos 30.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Heyoka Oy (3098670-4)

Kolisevantie 195, 07560 Pukkila

tandemmagneetti.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Leena Kivisalo, asiakaspalvelu@tandemmagneetti.fi, 040 5677 222.

3. Rekisterin nimi

Heyoka Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde henkilöön tai asiakkaiden kanssa palveluntarjoamisesta tehty sopimus, jossa henkilö on osapuolena taikka henkilön nimenomainen, vapaaehtoinen, dokumentoitu, yksilöity ja tietoinen suostumus taikka rekisterinpitäjän oikeus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tilaisuuksien räätälöinti, toiminnan kehittäminen ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit palveluissamme, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä täytettävän kyselylomakkeen henkilötietoja ei tallenneta pysyvästi Heyoka Oy:n asiakasrekisteriin. Kyselylomakkeen tiedot ovat käytössä vain yksittäisen tilaisuuden osalta ja osallistujan yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään 6 kuukauden kuluessa tilaisuuden järjestämisestä. Vastauksista voidaan kerätä tilastotietoja, joita on mahdotonta yhdistää yksittäiseen vastaajaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Pääsääntöisesti näin ei tehdä, ellei kyse ole viranomaisen lakiin perustuvasta oikeudesta. Tällöin asiakasta informoidaan tietojen luovutuksesta, ellei se ole tietojensaantipyynnössä erikseen kielletty ja kielto perustu lakiin.

Heyoka Oy ei koskaan missään olosuhteissa ilmaise asiakkaan tietoja muille asiakkaille. Asiakas itse päättää tietojensa luovuttamisesta muille asiakkaille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää postitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää postitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).